Polityka prywatności | Spiżarnia Smakosza

Spiżarnia Smakosza |

Dziękujemy za odwiedzenie serwisu internetowego http://spizarniasmakow.com/ (zwanego dalej „Serwisem”).
Ochrona prywatności naszych użytkowników jest dla nas kluczowa. Dokładamy wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu było dla Państwa wygodne i bezpieczne.
Od 25 maja 2018 roku rozpoczną stosowanie nowe europejskie przepisy o ochronie danych w postaci Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) („RODO”).
W związku z tym chcielibyśmy Ciebie poinformować o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, a więc danych osobowych, które nam podajesz rejestrując sięe w programie lojalnościowym „Z nami się opłaca” („Program”) i zasadach ich przetwarzania po dniu 25 maja 2018 roku.
Niniejszy dokument („Polityka Prywatności”), przygotowany przez spółkę Spiżarnia Smakosza Natural Sweet Good Sp. z.o.o. Sp. k.(dalej jako „Administrator” lub „my”):
I. W Rozdziale I:
przedstawia informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu, którzy założyli indywidualne konto w Serwisie rejestrując się w Programie w konsekwencji czego zostaliśmy administratorem Państwa danych osobowych;.
W tym miejscu znajdą Państwo następujące informacje:
1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
2. Jak skontaktować się z Administratorem danych?
3. W jakich celach i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane?
4. Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?
5. Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe?
6. Jakie prawa mają Państwo wobec swoich danych?
7. Kiedy i jak złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych?
8. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych.
II. W Rozdziale II:
wyjaśnia zasady, jakimi kierujemy się w zakresie plików cookies wykorzystywanych w naszym Serwisie. W tym miejscu znajdą Państwo następujące informacje:
1. Co to są pliki cookies?
2. Do czego Serwis używa plików cookies?
3. Jakich plików cookies używa Serwis?
4. Jak zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej dotyczące plików cookies?
5. Logi systemowe
III. W Rozdziale III:
przedstawia informacje dotyczące relacji z innymi stronami internetowymi oraz w zakresie zmian niniejszej Polityki Prywatności. W tym miejscu znajdą Państwo następujące informacje:
1. Inne strony internetowe.
2. Zmiany Polityki Prywatności
Rozdział I. DANE OSOBOWE
W momencie rejestracji indywidualnego konta użytkownika w Serwisie dochodzi do zawarcia pomiędzy Państwem a Administratorem, o którym mowa w pkt. I poniżej, umowy udziału w programie lojalnościowym „z nami się opłaca” („Umowa”) na zasadach określonych w odrębnym Regulaminie dostępnym pod adresem: http://spizarniasmakow.com//regulamin/ („Regulamin”).
Podanie przez Państwa danych osobowych niezbędnych do uzyskania statusu uczestnika Programu, tj. imię oraz numer telefonu ma charakter dobrowolny, przy czym jest warunkiem przystąpienia do Programu. Brak podania przedmiotowych danych uniemożliwia uczestnictwo w Programie. W pozostałym zakresie określonym w formularzu rejestracji, podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Spiżarnia Smakosza Natural Sweet Good Sp. z.o.o. Sp. k.
2. Jak skontaktować się z Administratorem danych?
W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora zapraszamy do kontaktu z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej na adres ido@kzielinski.eu lub telefonicznie pod numerem (23) 657-21-56
3. W jakich celach i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane?
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
a. organizacji Programu i wykonania zobowiązań Administratora wynikających z uczestnictwa w Programie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o uczestnictwo w Programie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b. marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość przedstawienia Państwu informacji o usługach Administratora, przedstawienia przez niego ofert dopasowanych do Państwa potrzeb i zainteresowań oraz zwiększenie sprzedaży usług Administratora;
c. poprawnego działania Serwisu, a w szczególności zapobiegania oraz wykrywania nadużyć, a także optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu w zakresie w jakim pliki cookie mogą zbierać dane o Państwa zachowaniu w sieci czy adresie IP, dane pochodzące z cookie możemy połączyć z danymi pochodzącymi z Programu, zbieraniu zagregowanych statystyk, utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła – podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
d. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest ochrona przed roszczeniami związanymi z członkostwem w Programie.
4. Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?
Państwa dane osobowe przekazujemy:
a. podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, firmom obsługującym masowe wysyłanie SMS-ów – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora,
b. osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe?
Z Państwa danych osobowych będziemy korzystać:
a. przez okres Państwa uczestnictwa w Programie w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji Programu i wykonania zobowiązań administratora wynikających z uczestnictwa w Programie,
b. do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania,
c. przez okres nie dłuższy niż okresy przedawnień w sprawach cywilnych i karnych ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
d. w zakresie plików cookies sesyjnych przez okres do 2 lat lub do czasu ich usunięcia z przeglądarki internetowej, z kolei w zakresie plików stałych cookies pozostają w przeglądarce do momentu terminu ich wygaśnięcia lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika z przeglądarki
6. Jakie prawa mają Państwo wobec swoich danych?
Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących oraz prawo żądania sprostowania tych danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonania umowy lub na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, to jest otrzymania od Administratora Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Przedmiotowe dane mogą zostać przesłane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
Przysługuje Państwo również prawo wniesienia sprzeciwu, opisane szczegółowo w pkt 7 poniżej.
Uprawnienia, o których mowa w pkt. a)-f) powyżej można wykonać poprzez skontaktowanie się z Administratorem w sposób określony w pkt. 2 powyżej.
7. Kiedy i jak złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych?
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mogą Państwo wnieść następujące rodzaje sprzeciwów:
a. sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celu otrzymywania spersonalizowanych ofert handlowych (spersonalizowany marketing bezpośredni), w tym dla potrzeb analitycznych i profilowania – wniesienie sprzeciwu oznacza, że nie będziemy Państwu przedstawiać dedykowanych ofert handlowych dostosowanych do Państwa preferencji, ani nie będziemy badać Państwa zachowań i preferencji dla potrzeb polepszenia prezentowanych Państwu ofert;
b. sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celu otrzymywania jakichkolwiek ofert handlowych (marketing bezpośredni) – wniesienie sprzeciwu oznacza, że nie będziemy Państwu przedstawiać żadnych ofert handlowych;
c. sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celu innym niż marketing bezpośredni – w takim wypadku Administrator danych może nie uwzględnić sprzeciwu jeśli wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Uprawnienie do wniesienia sprzeciwu można wykonać poprzez skontaktowanie się z Administratorem w sposób określony w pkt. 2 powyżej. Dodatkowo, w zakresie sprzeciwu wskazanego w pkt a) lub pkt b) powyżej – uprawnienie można wykonać poprzez skorzystanie z zakładki „Ustawienia” na indywidulanym koncie w Serwisie.
8. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych
W związku z wyrażeniem przez Państwa odrębnej zgody na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych i marketingowych telefonicznie oraz w formie wiadomości elektronicznych (e-mail, SMS/MMS, serwisy internetowe, w tym portale społecznościowe), Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w zakresie imienia, adresu e-mail i numeru telefonu w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych dotyczących produktów i usług Administratora, organizowanych przez niego promocji i akcji marketingowych.
Wyrażenie takiej zgody jest niezbędne, aby uczestniczyć w Programie, którego zasadniczym celem jest przesyłanie Państwu informacji o nowych ofertach lub promocjach, w tym ofert dopasowanych do Państwa preferencji. Udzielona zgoda może być przez Państwa w każdym momencie wycofana w sposób opisany w pkt 2 powyżej, przy czym cofnięcie zgody będzie oznaczać równocześnie utratę uprawnień wynikających z członkostwa w Programie i będzie tożsame z wygaśnięciem członkostwa.
ROZDZIAŁ II: PLIKI COOKIES ORAZ LOGI SYSTEMOWE
1. Co to są pliki cookies?
Pliki cookies, po polsku tzw. ciasteczka, to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze) użytkownika strony internetowej w czasie korzystania przez niego z niniejszej strony internetowej i następnie tam przechowywane. Przy kolejnym połączeniu się z tą stroną pliki cookies mogą być przez nią odczytane z komputera użytkownika i służyć dostosowaniu strony do zapamiętanych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych jej właściciela.
2. Do czego Serwis używa plików cookies?
Wykorzystujemy pliki cookies, aby zapewnić Państwu jak najwydajniejsze i najbardziej wygodne funkcjonowanie Serwisu (dzięki nim Serwis „pamięta” np. ustawienia poszczególnych użytkowników, takie jak język czy rozmiar czcionki). Ponadto używamy tych plików w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo z Serwisu, co pomaga nam w jego rozwijaniu i optymalizowaniu.
Wykorzystywane przez Serwis pliki cookies są bezpieczne dla komputerów i urządzeń użytkowników, w szczególności za ich pomocą nie jest możliwe przedostanie się do urządzenia wirusów oraz innego niechcianego lub złośliwego oprogramowania.
3. Jakich plików cookies używa Serwis?
W serwisie wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:
__gfp_64b – plik cookie służący do zarządzania akceptacją innych plików cookie przez odwiedzającego witrynę
__utma – plik zapisywany na dysku komputera podczas pierwszych odwiedzin w danej witrynie. Plik zawiera unikalny numer identyfikacyjny, za pomocą którego narzędzie analityczne potrafi określić unikalnego i nowego użytkownika;
__utmb – plik cookie _utmb jest odpowiedzialny za przechowywanie informacji na temat danej wizyty;
__utmc – plik cookie współpracujący z _utmb, którego zadaniem jest ustalenie, czy należy rozpocząć śledzenie nowych odwiedzin, czy też zbierane dane powinny zostać zaliczone do istniejących odwiedzin;
__utmt – plik cookie służy do optymalizacji czasu żądania.
__utmz – plik cookie zawierający informację na temat źródeł odwiedzin. Dzięki niemu możliwe jest policzenie m.in. odwiedzin z wyszukiwarek;
_dc_gtm_UA-55400207-1 – plik cookie służy do zbieranie statystyk, optymalizuje czas żądania.
_dc_gtm_UA-55400207-4 – plik cookie służy do zbieranie statystyk, optymalizuje czas żądania.
_ga – plik cookie używany do rozróżniania użytkowników w ramach zbieranych danych statystycznych.
_gid – plik cookie używany do rozróżniania użytkowników w ramach zbieranych danych statystycznych.
cb – plik cookie używany do rozróżniania użytkowników, związany z logowaniem i weryfikacją zalogowanego użytkownika.
PHPSESSID (sesja użytkownika) – plik cookie generowany przez aplikacje oparte na języku PHP. Jest to identyfikator ogólnego przeznaczenia używany do utrzymywania zmiennych sesji użytkownika. Zwykle jest to losowo generowana liczba, sposób jej użycia może być specyficzny dla witryny (np: utrzymanie zalogowanego statusu dla użytkownika między stronami).
4. Jak zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej dotyczące plików cookies?
Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w każdym czasie możecie Państwo zmieniać te ustawienia aż do całkowitej blokady zapisywania ciasteczek. W takim przypadku korzystanie z Serwisu nadal będzie możliwe, lecz niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie. Niedokonanie zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zamieszczanie i przechowywanie wykorzystywanych w Serwisie plików cookies w Państwa urządzeniu oraz na uzyskiwanie przez Serwisie dostępu do nich. Poniżej przedstawiamy, jak można dokonać zmiany ustawień w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
Google Chrome
Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” należy kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie: Usuwanie plików Cookie; Domyślne blokowanie plików Cookie; Domyślne zezwalanie na pliki Cookie; Domyślne zachowywanie plików Cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki; Określanie wyjątków dla plików Cookie z konkretnych witryn lub domen.
Internet Explorer 8.0
Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.
Mozilla Firefox
Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.
Opera
Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.
Safari
W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. W tym miejscu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.
5. Logi systemowe
Niezależnie od plików cookies, Serwis przy każdej Państwa wizycie automatycznie zapisuje na swoich serwerach informacje, które są do nas przekazywane przez przeglądarki internetowe. Informacje te są zapisywane w postaci logów zawierających:
• stronę internetową, z której wchodzą Państwo na naszą stronę;
• adres IP;
• datę i czas dostępu;
• przesłaną ilości danych;
• informacje na temat używanej przeglądarki i systemu operacyjnego.
Informacje te wykorzystywane są w szczególności w celu zarządzania Serwisem, rozpoznawania problemów z pracą serwerów i ich rozwiązywania, analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa w Serwisie, a także w celach statystycznych, Informacje te nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników Serwisu.
ROZDZIAŁ III: POZOSTAŁE KWESTIE
1. Inne strony internetowe
W Serwisie znajdują się także odnośniki (linki) do stron internetowych pochodzących od podmiotów trzecich. Odwołujemy się do nich np. pokazując multimedia. Strony te mogą wykorzystywać pliki cookies lub oferować usługi wymagające podania danych osobowych. Zwracamy uwagę, że zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują jedynie w naszym Serwisie. Nie ponosimy natomiast odpowiedzialności za działania podmiotów trzecich. W przypadku korzystania z innych stron powinni Państwo odrębnie zapoznać się ze stosowanymi przez nie politykami prywatności.
2. Zmiany Polityki Prywatności
Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w przypadku gdyby potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikały z rozwoju funkcjonalności Serwisu, postępu technologicznego, zmiany stosownych przepisów prawa lub zmian w zakresie przetwarzania danych osobowych zarejestrowanych użytkowników Serwisu. Zarejestrowani użytkownicy Serwisu zostaną powiadomieni o zmianach Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania danych z wyprzedzeniem, przed wprowadzeniem zmian w Polityce Prywatności za pośrednictwem jednej z następujących form komunikacji wiadomość e-mail/sms/wiadomość umieszczona na koncie w Serwisie.